Informacje finansowe

Rok: 2016

Wskaźniki Wartość
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 645 896
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 98 677
Zysk (strata) brutto 105 279
Zysk (strata) netto 85 086
Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 96 516
Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej -111 083
Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej -29 995
Przepływy pienieżne netto, razem -44 562
Aktywa, razem 672 814
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 122 506
Zobowiazania długoterminowe 18 451
Zobowiazania krótkoterminowe 104 055
Kapitał własny 550 308
Kapitał zakładowy 7 499
Liczba akcji (w szt.) 1 499 755
Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł) 56,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) -
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł) 366,93
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) 20,00