Raporty bieżące

 • 12/2017: Zbycie przez Emitenta akcji w innym podmiocie

  Zarząd spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż dnia 7 czerwca 2017 roku Emitent zawarł transakcję, na podstawie której Emitent złożył zlecenie sprzedaży 107.876 akcji na okaziciela spółki Josef Manner & Comp. AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego tej spółki, które to zlecenie zostało przyjęte przez nabywcę.
 • 11/2017: Uchwała w sprawie dywidendy

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 11 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto), co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.
 • 10/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 11.05.2017 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2017 r.
 • 9/2017: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 11.05.2017 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2017 r.
 • 8/2017: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2017

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że raport okresowy za I kwartał 2017 r., który jak podano w raporcie bieżącym nr 3/2017 miał być przekazany 12 maja 2017 r., zostanie opublikowany 20 kwietnia 2017 r.
 • 7/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.

  Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.