Raporty bieżące

 • 8/2017: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2017

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że raport okresowy za I kwartał 2017 r., który jak podano w raporcie bieżącym nr 3/2017 miał być przekazany 12 maja 2017 r., zostanie opublikowany 20 kwietnia 2017 r.
 • 7/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.

  Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.
 • 6/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 22.04.2017 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wybrała firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, w celu dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 • 5/2017: Akceptacja przez Radę Nadzorczą Emitenta wniosku Zarządu w sprawie wypłacania dywidendy za 2016 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 22.03.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta, w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2016 w wysokości 85.086.131,08 PLN wraz z propozycją jego podziału.
 • 4/2017: Deklaracja dywidendy

  W dniu 21.03.2017 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2016, kwoty 29.995.100,00 PLN (20,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.
 • 3/2017: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.