Raporty bieżące

 • 14/2017: Decyzja Prezesa URE w sprawie nałożenia kary pieniężnej

  Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany "Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Emitent otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: "Prezes URE") z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 28 074 PLN.
 • 13/2017: Czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Emitenta w 2017 r.

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w III kw br. zamierza dokonać rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (SSE). Emitent zamierza uwzględnić przedmiotowe rozpoznanie w wynikach za III kw 2017 r., co w bezpośredni sposób wpłynie na wynik tego okresu.
 • 12/2017: Zbycie przez Emitenta akcji w innym podmiocie

  Zarząd spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż dnia 7 czerwca 2017 roku Emitent zawarł transakcję, na podstawie której Emitent złożył zlecenie sprzedaży 107.876 akcji na okaziciela spółki Josef Manner & Comp. AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego tej spółki, które to zlecenie zostało przyjęte przez nabywcę.
 • 11/2017: Uchwała w sprawie dywidendy

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 11 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto), co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.
 • 10/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 11.05.2017 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2017 r.
 • 9/2017: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 11.05.2017 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2017 r.