Akcjonariusze

Struktura kapitału akcyjnego (stan na 23.08.2017):

Serie akcji Liczba akcji % udział w kapitale Wartość nominalna Liczba głosów w WZA % głosów w WZA
akcje imienne zwykłe 2 727 0.18 13 635 2 727 0.18
akcje zwykłe na okaziciela 1 497 028 99.82 7 485 140 1 497 028 99.82
Suma 1 499 755 100 7 498 775 1 499 755 100

Struktura akcjonariuszy (stan na 23.08.2017)

Wyszczególnienie Ostatnia zmiana Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów w WZA % głosów w WZA
Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) 16.08.2012 781 761 52.13 781 761 52.13
MetLife OFE 22.09.2014 147 029 9.80 147 029 9.80
Nationale-Nederlanden OFE 31.07.2015 76 322 5.09 76 322 5.09
Pozostali 31.07.2015 494 643 32.98 494 643 32.98
Suma 1 499 755 100 1 499 755 100